Loppusijoitus

Maanpäälliset paikkatutkimukset

Olkiluodossa on tehty käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyviä paikkatutkimuksia 1980-luvulta lähtien. Tutkimuksia on tehty pääosin maan pinnalta, mutta tutkimustila ONKALOn rakentamisen myötä tutkimuksia on alettu tehdä myös maan alla.

Paikkatutkimusten tarkoituksena oli alun perin tiedon tuottaminen loppusijoituspaikan valinnan pohjaksi.  Tutkimuksia jatkettiin loppusijoituspaikan valinnan jälkeen ja niiden tehtävänä on varmentaa Olkiluodon soveltuvuus loppusijoitukseen.

Paikkatutkimuksilla tuotetaan tietoa

  • loppusijoitustilojen suunnittelun pohjaksi
  • loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden arvioinnin pohjaksi
  • ONKALOn rakentamisen avuksi.


Paikkatutkimusten yksi keskeisimmistä menetelmistä on syvien kairanreikien kairaaminen. Kairanreikiä käytetään erilaisissa pohjavesitutkimuksissa. Muita keskeisiä menetelmiä ovat muun muassa kaivantojen tekeminen sekä erilaiset geofysikaaliset tutkimukset. Myös pintaympäristöä, kuten kasvillisuutta ja eläimistöä, tutkitaan aktiivisesti.


Kairaukset

Olkiluodon kallioperää tutkitaan kairaamalla maan pinnalta pisimmillään noin kilometrin pituisia reikiä.  Kairauksia on tehty 1980-luvun lopulta alkaen. Kairanreikiä on kairattu yhteensä noin 60 kappaletta.

Kairauksissa saadaan noin viiden sentin paksuinen kairasydännäyte, josta tutkitaan yksityiskohtaisesti muun muassa kallioperän rikkonaisuutta ja kivilajikoostumusta. Kairanrei'istä tehtävillä mittauksilla ja näytteenotoilla tutkitaan pohjaveden liikkeitä ja ominaisuuksia. Lisäksi rei'issä tehdään geofysikaalisia mittauksia sekä kuvauksia.

Kairaustutkimuksia voidaan käyttää kallioperän rakenteiden sijaintien ja ominaisuuksien selvittämiseen. Lisäksi geofysikaalisilla menetelmillä voidaan varmistaa mallinnettujen rakenteiden ominaisuuksia. Tutkimustietoja hyödynnetään muun muassa ONKALOn louhinnan ja tiivistämisen suunnittelussa sekä suunniteltaessa loppusijoitustiloja.

Maan pinnalta kairattujen reikien lisäksi reikiä kairataan myös maan alla, ONKALOssa. Ne palvelevat muun muassa tulevien louhintaolosuhteiden ennakointia ja ohjaavat suunnittelua. Lisäksi ONKALOsta tullaan kairaamaan myös pitkiä karakterisointireikiä loppusijoitustilojen alueelle.


Kaivannot

Kaivantojen avulla hankitaan tietoa Olkiluodon kallion pinnasta. Kaivantoja on tehty noin 20 kappaletta.

Kaivantoja tehtäessä irtoaines siirretään kallion pinnalta ja kallio puhdistetaan.

Kallion pinnalta kartoitetaan

  • kivilajit
  • rakoilu
  • liuskeisuus
  • poimutus
  • siirtymät.

Kartoituksen jälkeen kaivanto täytetään ja maisemoidaan. Kaivannot voivat olla jopa satojen metrien pituisia ja lähes kymmenen metriä syviä.


Usein kaivantoja tehdään kairausten yhteydessä siten, että niiden avulla voidaan nähdä kairauksissa löydetyt rakenteet kallion pinnasta. Näitä tietoja voidaan käyttää myöhemmin hyväksi kallioperän geologista mallia tehtäessä.


Jaa artikkeli: