Loppusijoitus

Pohjavesitutkimukset

Olkiluotoon kairatuista syvistä kairanrei'istä ja ONKALOsta käsin tehdään paljon pohjaveden virtaukseen ja kemiallisiin ominaisuuksiin liittyviä tutkimuksia. Tutkimusten tavoitteena on osoittaa, että pohjaveden ominaisuudet ovat suotuisat loppusijoituslaitokselle ja että ne säilyvät suotuisina myös pitkälle tulevaisuuteen.

Pohjaveden virtauksen perustilaan liittyviä tutkimuksia on tehty Olkiluodon tutkimusalueella jo 1980-luvun lopusta alkaen. Tutkimukset ovat koostuneet pohjaveden pinnan sekä eri syvyyksiltä tehtyjen hydraulisen korkeuden ja sadannan mittauksista. Näiden tutkimusten tulosten perusteella on muun muassa arvioitu sateesta kallioperään suotautuvan veden määrää ja kalliossa olevien virtausreittien ominaisuuksia.

Virtauseromittaukset

Syvällä kallioperässä liikkuvan veden liikkeitä tutkitaan Olkiluotoon kairatuista tutkimusrei'istä tarkoitusta varten kehitetyllä virtauseromittarilla.

Sillä voidaan mitata

  • kalliossa olevien yksittäisten rakojen veden johtavuutta ja hydraulista korkeutta
  • virtausnopeutta
  • pohjaveden sähkönjohtavuusarvoja ja lämpötilaa
  • kairanreiän paineprofiilia ja ilmanpainetta.


Virtauseromittaukset tehdään lähes poikkeuksetta kaikissa Olkiluotoon kairattavissa tutkimusrei'issä. Niiden avulla saatava tieto pohjaveden liikkeistä on ensiarvoisen tärkeää loppusijoituslaitoksen asemoinnin ja pitkäaikaisturvallisuustarkastelujen kannalta. Myös muiden tutkimusten, kuten esimerkiksi pohjavesinäytteenottojen suunnittelun kannalta virtauseromittauksista saatu tieto on tärkeää.

Poikkivirtausmittaukset

Kairanreiän läpi virtaavan pohjaveden määrän mittauksia varten on kehitetty poikkivirtausmittari. Laite rekisteröi virtaavan veden määrän lisäksi myös virtaussuunnan.

Poikkivirtausmittari on vasta äskettäin otettu käyttöön ja tavoitteena on, että tulevaisuudessa myös poikkivirtausmittauksia tehdään tutkimusrei'issä yhä enemmän. Poikkivirtausmittauksen tulosten perusteella voidaan päätellä, mistä pohjavesi on tulossa ja minne se on menossa.

Pohjaveden kemiallisten ominaisuuksien tutkimus

Pohjaveden kemiallisia ominaisuuksia on tutkittu 1980-luvun loppupuolelta alkaen. Olkiluodon kallioperään kairatuista tutkimusrei'istä ja maakerrokseen asennetuista pohjavesiputkista on otettu satoja pohjavesinäytteitä, jotka on analysoitu eri puolilla maailmaa. Pohjavesinäytteet edustavat kallioperän eri syvyystasoja noin 1000 metrin syvyydelle asti.

Pohjavesinäytteiden ottaminen syvältä kallioperästä vaatii erityistä näytteenottolaitteistoa ja -tekniikkaa, jotta näytteiden edustavuus voidaan varmistaa. Nykyisin käytössä oleva näytteenottotekniikka on otettu käyttöön vuonna 1997. Tämä tekniikka mahdollistaa mm. edustavien kaasu- ja mikrobinäytteiden saamisen.


Jaa artikkeli: