Media

Ajankohtaista

12.12.2006

Posivan TKS-ohjelma 2007-2009 on valmistunut

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tutkimus- kehitys- ja suunnittelutyötä koskeva TKS-ohjelma 2007-2009 luovutettiin Säteilyturvakeskuksen arvioitavaksi marraskuun lopulla.

Posivan tavoitteena on määrittää seuraavan kolmivuotiskauden aikana loppusijoitusjärjestelmän eri osien toimintakykytavoitteet turvallisuusvaatimusten edellyttämällä tavalla. Ohjelman mukaisesti tarkoituksena on myös osoittaa, miten vaatimukset voidaan täyttää käytettävissä olevalla tekniikalla. Raportissa esitetään arvio toimintakykytavoitteiden nykytilasta komponenteittain.

Useimmille loppusijoitusjärjestelmän osille välttämättömät  toimintakykyvaatimukset ovat periaatetasolla pitkälti jo selvillä ja niiden käytännön toteutettavuus on osoitettu. Kapselointitekniikka on kokonaisuudessaan edennyt ratkaisevasti viime vuosien aikana eikä siihen enää sisälly merkittäviä avoimia kysymyksiä. Toisaalta bentoniitin ja täyteaineiden käyttö vaatii edelleenkin intensiivistä tutkimusta. Samoin loppusijoituskalliolle asetettavia vaatimuksia tulee täsmentää siten, että niiden toteutumisen todentaminen käytännössä on yksikäsitteistä ja luotettavaa. Loppusijoituksen turvallisuustodisteiden kehittäminen etenee vuonna 2005 julkaistujen suunnitelmien mukaisesti. Viime vuosina pääpaino on ollut loppusijoituksen odotetun kehityskulun kuvauksessa ja biosfäärimallinnuksen kehittämisessä. Seuraavaksi vuorossa on loppusijoituksen eri ilmiöitä ja prosesseja käsittelevän kuvauksen päivittäminen ja radionuklidien kulkeutumista koskeva mallinnus. Tarkoitus on samalla myös kehittää turvallisuustodisteiden tutamiseen käytettävää metodologiaa.

Maanalaisen tutkimustilan, ONKALOn, rakentaminen aloitettiin syksyllä 2004 ja se on edennyt syksyyn 2006 mennessä noin 150 metrin syvyyteen. Tunnelipituutta on kertynyt yli puolitoista kilometriä. Raportissa kuvataan tämänhetkiset toteutussuunnitelmat pääpiirteissään. ONKALOssa tehtäviä tutkimuksia käsitellään osana Olkiluodon paikkatutkimusten kokonaisuutta.

Raportti sisältää myös yhteenvedon vaakasuuntaisen loppusijoituskonseptin (KBS-3H) tämänhetkisestä tilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Vaakasijoitukseen perustuvaa ratkaisuvaihtoehtoa tutkitaan ja kehitetään yhdessä Ruotsin SKB:n kanssa.

Vuoden 2009 loppuun mennessä Posivan on tarkoitus esittää viranomaisten arvioitavaksi  ensimmäinen yleiskuvaus siitä aineistosta, jonka perusteella loppusijoituslaitoksen rakentamislupaa tullaan hakemaan. Käytännössä tämä edellyttää  loppusijoitusjärjestelmän eri osien määrittelemistä  riittävän yksityiskohtaisella tasolla rakentamista ajatellen. Kauppa- ja teollisuusministeriön antamien suuntaviivojen mukaan Posiva tähtää käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta koskevan rakentamislupahakemuksen jättämiseen vuoden 2012 loppuun mennessä.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: