Media

Tiedotteet

30.4.1999 12.00

Posiva jättää loppusijoituslaitoksen periaatepäätöshakemuksen toukokuussa - Enemmistö Loviisan ja Eurajoen asukkaista hyväksyy ydinjätteen loppusijoituslaitoksen

Posiva Oy jättää käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta koskevan periaatepäätöshakemuksen toukokuun aikana. Parhaillaan Posivassa viimeistellään ympäristövaikutusten arviointiselostusta, joka tarvitaan periaatepäätöshakemuksen liitteeksi. Posivan on arvioinut loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutuksia kahden vuoden ajan. YVA-selostus perustuu yli 50 erilliseen selvitykseen.

Loppusijoitusta koskeva uusi turvallisuusarvio on valmistunut. Se osoittaa, että kaikki neljä tutkimusaluetta soveltuvat loppusijoitukseen.


Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä Suomen Gallup teki kevättalven aikana laajan asukaskyselyn, jossa kysyttiin lähes 5000 henkilöltä, ovatko he valmiita ottamaan loppusijoituslaitoksen kotikuntaansa. Loviisan ja Eurajoen asukkaista lähes kaksi kolmasosaa hyväksyy käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisen kotikuntaansa, mikäli tutkimukset ja viranomaisten turvallisuusarvio osoittavat sen turvalliseksi.


Puhelimitse suoritetussa kyselyssä esitettiin yksi kysymys: "Mikäli tutkimukset ja viranomaisten turvallisuusarvio osoittaisivat oman asuinkuntanne turvalliseksi ydinjätteiden loppusijoituspaikaksi, hyväksyisittekö Suomessa syntyneiden ydinjätteiden sijoituksen kotikuntanne alueelle?"


Paikkakunnat voidaan saatujen vastausten perusteella jakaa kahteen ryhmään. Ydinvoimalaitosten sijaintikunnissa Eurajoella ja Loviisassa selvästi suurempi osa valitsi vaihtoehdon "hyväksyisi" kuin kuhmolaisista ja äänekoskelaisista. Loviisassa hyväksyvän vastauksen antoi 62 prosenttia vastanneista ja Eurajoella 59 prosenttia. Kuhmossa hankkeen hyväksyisi 36 prosenttia ja Äänekoskella vain 32 prosenttia asukkaista.


Vaihtoehdon "ei hyväksyisi" valinneiden osuudet vaihtelevat vastaavasti Loviisan 29 prosentin ja Äänekosken 61 prosentin välillä. Eurajokelaisista tätä mieltä on noin kolmasosa (32%) ja kuhmolaisista useampi kuin joka toinen (54%). Vailla mielipidettä olevien osuudet ovat kaikissa kunnissa alle 10 prosenttiyksikön verran (7%-10%). Suomen Gallup haastatteli tutkimusta varten tammi-helmikuussa puhelimitse yhteensä 4 939 Posivan tutkimuskuntien asukasta. Eurajoella tehtiin 987 haastattelua, Kuhmossa 1476 haastattelua, Loviisassa 1000 haastattelua ja Äänekoskella 1476 haastattelua. Aineisto kiintiöitiin iän ja sukupuolen mukaan. Loviisan aineisto kiintiöitiin lisäksi vastaajan äidinkielen mukaan. Yhdessä kotitaloudessa tehtiin yksi haastattelu. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan +- 3,1 prosenttiyksikköä.


Turvallisuusanalyysi jätetty STUKille

Posiva on saanut valmiiksi loppusijoitusta koskevan TILA-99 turvallisuusarvion, joka on jätetty Säteilyturvakeskuksen tarkastettavaksi. Normaalitapauksessa, loppusijoituskapselien pysyessä ehjinä, loppusijoitustiloista ei pääse milloinkaan merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita ympäristöön. Turvallisuusarviossa on kuitenkin analysoitu kapselivikojen ja –vaurioiden seurauksia hyvin pessimistisiä oletuksia, malleja ja lähtötietoja käyttäen. Pahoistakaan vaurioista ei millään tutkimusalueella aiheutuisi päästöjä, jotka ylittävät sallitut enimmäisrajat.


Pitkäaikaisturvallisuuden kannalta kaikki neljä tutkimusaluetta soveltuvat loppusijoituspaikaksi. Analyysin pohjalta ei voida asettaa paikkoja paremmuusjärjestykseen. Turvallisuusarviossa ja YVA-menettelyssä tarkasteltujen tutkimuspaikkojen välillä on kuitenkin eroja, kuten tarvittavien kuljetusten määrä eri paikoille sekä pohjaveden kemiallinen laatu. Rannikkopaikoilla, Loviisan Hästholmenissa ja Eurajoen Olkiluodossa, pohjavesi on 500 metrin syvyydessä murtovettä tai suolaista. Kivetyn ja Romuvaaran pohjavedet ovat ainakin kilometrin syvyyteen saakka makeita.


Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on tutkittu 1980-luvun alusta alkaen. Kenttätutkimukset aloitettiin 1987. Viime vuosina Posiva on tutkinut kallioperää Eurajoen Olkiluodossa, Kuhmon Romuvaarassa, Loviisan Hästholmenissa ja Äänekosken Kivetyssä.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: