Media

Tiedotteet

9.2.1998 10.22

Posiva jätti YVA-ohjelman kauppa- ja teollisuusministeriölle - Ydinjätteen loppusijoituksen ympäristövaikutusten arviointi vireille

Suomen ydinvoimalaitosten käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta huolehtiva Posiva on luovuttanut loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman kauppa- ja teollisuusministeriölle sekä tutkimuspaikkakuntien edustajille Eurajoella, Kuhmossa, Loviisassa ja Äänekoskella. Ohjelmassa on esitetty arvioitavat ympäristövaikutukset. Näiden tunnistamiseksi Posiva on kerännyt tutkimuskunnista runsaasti kansalaispalautetta ohjelman laatimisvaiheessa. Ohjelmaa laadittaessa pidettiin viime syksyn aikana yli 50 yleisötilaisuutta. Loppusijoituksen YVA:ssa tärkeitä asioita luontoon ja terveyteen liittyvien vaikutusten lisäksi ovat sosiaaliset vaikutukset. Sosiaalisista vaikutuksista arvioidaan mm. hankkeen vaikutusta ihmisten jokapäiväiseen elämään, tutkimuskuntien talouteen ja työllisyyteen sekä imagoon.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisessa on erityisen laajasti huomioitu kuntalaisten näkemykset arvioitavista vaikutuksista. Kuntalaisten aktivoimiseksi Posiva julkaisi useita tiedotteita, joissa kerrottiin loppusijoitushankkeesta ja sen YVA-menettelystä. Tiedotteissa oli mukana lomake, jota palautettiin noin 700 kappaletta.


Yleisötilaisuuksissa käytiin hankkeen mahdollisia vaikutuksia järjestelmällisesti läpi. Niissä esille tuotuja näkemyksiä ja mielipiteitä käsiteltiin edelleen keskustelutyöryhmissä, joihin pyydettiin osallistujia kunkin seudun yhdistyksistä ja kansalaisjärjestöistä. Tilaisuuksissa esille tulleet mielipiteet kirjattiin ylös ja ne on otettu huomioon nyt jätetyssä YVA-ohjelmassa. Arviointiohjelmasta on laadittu yleistajuinen lyhennelmä sekä erillinen YVA-tiedote, jotka postitetaan joka talouteen tutkimuspaikkakunnilla helmi-maaliskuussa.


Seuraavaksi yhteysviranomaisena toimiva KTM asettaa Posivan YVA-ohjelman julkisesti nähtäville. YVA-ohjelmasta voivat lausua mielipiteensä kaikki, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Kommentit saatuaan KTM antaa YVA-ohjelmasta oman lausuntonsa.


Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus perustuu ydinenergialakiin, jonka mukaan Suomessa syntyvät radioaktiiviset jätteet on sijoitettava pysyväksi tarkoitetulla tavalla Suomen maa- tai kallioperään. Ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaan loppusijoitukseen tarkoitetulle laitokselle on suoritettava tällainen arviointimenettely. Selostus ympäristövaikutuksista liitetään myöhemmin valtioneuvostolle jätettävään periaatepäätöshakemukseen. Myönteinen periaatepäätös edellyttää loppusijoituslaitoksen suunnitellun sijaintikunnan puoltavaa lausuntoa sekä Säteilyturvakeskuksen myönteistä arviota hankkeen turvallisuudesta. Periaatepäätös vaatii vielä eduskunnan hyväksymisen.


Paikka valitaan vuonna 2000

Vuosien 1997-2000 tutkimusohjelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin keskeinen tavoite on loppusijoituspaikan valinta vuoden 2000 loppuun mennessä. Kallioperätutkimuksia tehdään neljällä paikalla: Eurajoen Olkiluodossa, Kuhmon Romuvaarassa, Loviisan Hästholmenissa ja Äänekosken Kivetyssä. Samaan aikaan paikkatutkimusten kanssa kehitetään teknisiä ratkaisuja ja jatketaan turvallisuusselvityksiä.


Paikanvalinnan jälkeen seuraava merkittävä etappi on tutkimuskuilun rakentaminen valitulle paikalle. Tutkimuskuilu on noin 60 miljoonan markan investointi ja rakentaminen pyritään aloittamaan vuonna 2003. Loppusijoituslaitos rakennetaan 2010-luvulla ja laitoksen käyttö alkaa vuonna 2020.


Rakennusvaiheen aikana työllistyy keskimäärin sata rakentajaa. Enimmillään rakennusväkeä tarvitaan yli 200. Rakennuskustannukset nousevat yli miljardiin markkaan. Loppusijoituslaitoksessa työskentelee sen valmistuttua noin sata ihmistä. Loppusijoituksen kokonaiskustannusarvio on 4,3 miljardia markkaa.Loppusijoituslaitoksesta maksetaan kiinteistöveroa sijaintikunnalle kuten ydinvoimalaitoksistakin. Enimmillään kiinteistöveron määrä on lähes 10 miljoonaa markkaa vuodessa.


Palaa otsikoihinJaa artikkeli: