Tietopankki

Työraportti 2016-58

Takaisin

Nimi:

Geophysical Logging and Imaging of Drillholes OL-KR56, OL-KR57 and OL-KR57B at Olkiluoto in 2012-2015

Raportin kirjoittaja:

Tiensuu, K., Heikkinen, E., Ravimo, I., Kiuru, R.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

66

Tiivistelmä:

Kairarei’issä OL-KR56, OL-KR57 ja OL-KR57B tehtiin geofysikaalisia reikämittauksia ja –kuvauksia vuosina 2012 – 2015. Kairareikä OL-KR56 on 1200 m, OL-KR57 400 m ja OL-KR57B 45 m pitkä. Mittaukset teki Suomen Malmi Oy. Laadunvalvonnan, aineistonkäsittelyn ja raportoinnin hoiti Pöyry Finland Oy. Tässä raportissa käsitellään mittauksia, aineistonkäsittelyä ja tuloksia.

Kairarei’issä tehtiin optinen ja akustinen kuvaus ja mitattiin luonnongammasäteily, tiheys, magneettinen suskeptibiliteetti, kallioperän ominaisvastus, akustinen koko­aallonmuoto, reikähalkaisija ja reikäveden ominaisvastus ja lämpötila. Aineiston­käsittelyssä mittaustulosten syvyystiedot korjattiin vastaamaan kairasydänkartoitusta. Reikäkuvat suunnattiin ja akustisista kuvista laskettiin kairareikien halkaisijat. Geofysikaalisesta mittausaineistosta määritettiin fysikaaliset ominaisuudet kuten luonnongammasäteily, tiheys, suskeptibiliteetti ja ominaisvastus. P- ja S-aallonnopeudet ja amplitudit sekä putkiaaltoenergiat määritettiin ja aaltojen vaimenemiset laskettiin. Kalliomekaaniset parametrit määritettiin.

Kairareiän OL-KR56 akustisissa kuvissa havaittiin merkkejä breakout-muutoksista. Kuvaus uusittiin tarkoituksena seurata mahdollisia muutoksia kairareiän seinämillä. Kahden vuoden tarkastelujaksolla ei havaittu merkittäviä muutoksia. Akustisesta kuva-aineistosta laskettua ja mekaanisesti määritettyä reikähalkaisijaa vertailtiin. Tulokset vastasivat toisiaan, joskin akustisesti määritetty tieto oli tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa.

Nelikanavaista akustisen kokoaallonmuodon mittausta kokeiltiin kairareiässä OL-KR56 tarkoituksena vertailla kaksikanavaisen ja nelikanavaisen mittausaineiston käsittelyä ja tuloksia. Käsittelyssä verrattiin ensisaapujien poimintaan (kaksikanavainen aineisto) ja ns. semblance-analyysiin (nelikanavainen aineisto) perustuvaa tulkintaa. Semblance-analyysilla voidaan määrittää aallonnopeudet varmemmin, erityisesti mikäli petrofysikaalista vertailuaineistoa ei ole käytettävissä eikä reikäveden akustista nopeutta voida pitää vakiona.

Kallioperän ominaisvastuksen mittauksissa verrattiin normaalijärjestelmää ja fokusoivaa ominaisvastusmittausta. Normaalijärjestelmällä mitattu ominaisvastus on reikäveden ominaisvastuksella korjattuna samalla tasolla kuin fokusoivan ominaisvastusmittauksen tulos. Fokusoivan ominaisvastusmittauksen tuloksiin tarvitaan vastaava korjaus vain reikäveden ominaisvastuksen ollessa hyvin pieni.

Avainsanat:

Geofysiikka, kairareikämittaukset, kairareikäkuvaukset, kallioperän karakterisointi, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus, menetelmävertailu, akustinen kokoaallonmuoto, ominaisvastus, reikähalkaisija.

Tiedosto(t):

Geophysical Logging and Imaging of Drillholes OL-KR56, OL-KR57 and OL-KR57B at Olkiluoto in 2012-2015 (pdf) (2 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: