Tietopankki

Työraportti 2016-35

Takaisin

Nimi:

Mineralogical, Stable Isotope and Fluid Inclusion Studies of Fracture Filling Calcite at Hästholmen, Syyry and Olkiluoto

Raportin kirjoittaja:

Sahlstedt, E., Karhu, J.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

96

Tiivistelmä:

Raportti käsittelee Olkiluodon, Syyryn ja Hästholmenin rakomineralogiaa tutkimus­paikkojen fluidievoluution näkökulmasta. Sievin Syyryn ja Loviisan Hästholmenin karbo­naattipitoisten raontäytteiden mineralogia ja stabiilien C- ja O-isotooppien koostu­mus määritettiin. Lisäksi tehtiin fluidisulkeumatutkimuksia Syyryn, Häst­holmenin ja Olki­luodon näytteille. Raportti esittelee myös kirjallisuuskatsauksen, johon on kerätty tiedot Suomen ja Ruotsin alueen rakokalsiitteihin liittyvistä fluideista. Lisäksi raportissa esi­tel­lään ja tulkitaan Olkiluodon moreenin karbonaattiaineksen C- ja O-isotooppikoostumus.

Hästholmenin raontäytteiden mineralogisten tutkimusten perusteella voitiin erotella seuraava rakomineralisaatiojärjestys: 1) dolomiitti (±kvartsi, fluoriitti, hematiitti, sulfidi ja kloriitti) 2) dolomiitin osittainen korvautuminen kalsiitilla ja 3) kalsiitin kiteytyminen yhdessä tai kahdessa episodissa (±kvartsi, kaoliniitti). Fluidisulkeumatutkimukset osoit­tavat ainakin osan kalsiitista kiteytyneen matalissa lämpötiloissa (< 80°C). Kalsiitin δ13C-arvot vaihtelevat välillä -14.6 ‰…-11.6 ‰, ja δ18O-arvot välillä -13.9 ‰ ja -7.2 ‰ (VPDB). Kalsiitin isotooppikoostumus ei ole tasapainossa nykyisten pohjavesien kans­sa, joten kalsiitti on kiteytynyt rakoihin ennen kuin nykyinen pohjavesien järjestel­mä on muotoutunut. Rakomineraaleissa havaittu dedolomitisaatio­prosessi osoittaa, että dolomiitin kiteytymisen jälkeen raoissa on kiertänyt fluidi, jolla on korkea Ca2+/Mg2+-suhde.

Kalsiitti esiintyy Syyryn raoissa yhdessa savien, isäntäkiven kappaleiden, kvartsin, sulfidien ja maasälpien kanssa tiiviinä täytteinä tai omamuotoisina kiteinä rakopinnoilla. Kalsiitin δ13C-arvot vaihtelevat välillä -21.5 ‰…-7.4 ‰, ja δ18O-arvot välillä -19.1 ‰ ja -8.5 ‰ (VPDB). Kalsiitin C- ja O-isotooppikoostumus ei ole tasapainossa Syyryn nykyisten pohjavesien kanssa. Fluidisulkeumatutkimukset osoittavat, että kalsiitti kiteytyi kohtalaisen matalissa lämpötiloissa (< 90°C) korkean suolaisuuden Ca-(Na)-Cl-tyyppisistä fluideista. Kalsiitin kiteyttäneiden fluidien isotooppikoostumus laskettiin ja sen d13CHCO3 arvot vaihtelivat välillä -17 ja -10 ‰ ja d18OH2O arvot välillä -2 ja 0 ‰. Fluidin isotooppikoostumus on samankaltainen Paleotsooisten korkean suolaisuuden fluidien kanssa, joita on läydetty tutkimuskohteista Ruotsista.

Olkiluodon näytteistä tehtyjen fluidisulkeumatutkimusten tulokset osoittavat mahdol­lisen meteoristen ja magmaattisten vesien sekoittumisen vanhimman hydro­termisen flui­dikierron aikana. Rakojen uudelleenaktivoituminen tapahtui korkea­suolaisten, Ca-Na-Cl-tyyppisten fluidien kiertäessä Olkiluodossa. Korkean suolaisuuden fluidit olivat iso­toop­pikoostumukseltaan samankaltaisia Äspön ja Forsmarkin paleotsooisten fluidien kanssa.

Olkiluodon moreenin karbonaatin C- ja O-isotooppikoostumus osoittaa, että karbonaatilla on kaksi eri lähdettä: 1) mesoproterotsooiset hiekkakivet ja 2) fanerotsooiset merelliset karbonaatit. Tämä materiaali on todennäköisesti päätynyt Olkiluotoon Itämeren pohjasta glasiaalikuljetuksen seurauksena.

Avainsanat:

Raontäyte, kalsiitti, stabiilit isotoopit, hiilen isotoopit, hapen isotoopit fluidisulkeumat.

Tiedosto(t):

Mineralogical, Stable Isotope and Fluid Inclusion Studies of Fracture Filling Calcite at Hästholmen, Syyry and Olkiluoto (pdf) (13.4 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: