Tietopankki

POSIVA-raportti 2015-1

Takaisin

Nimi:

Geological and Geotechnical Mapping Procedures in use in the ONKALO

Raportin kirjoittaja:

Norokallio, J.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

54

ISBN:

ISBN 978-951-652-243-5

Tiivistelmä:

Tämä raportti käsittelee maanalaisessa tutkimustilassa, ONKALOssa, käytettäviä geologisia ja geoteknisiä kartoitusmenetelmiä, sekä niihin liittyviä kehitystarpeita. Raportissa kuvattuja kartoitusmenetelmiä tullaan soveltamaan myös loppusijoitustiloissa.

Tämänhetkisen käytännön mukaan geologinen kartoitus suoritetaan kolmessa eri vaiheessa, jotka ovat katkokartoitus, systemaattinen kartoitus sekä täydentävät tutkimukset. Ensimmäisen vaiheen eli katkokartoituksen tärkeimpänä tehtävänä on määritellä kalliolaatu ja tämän avulla antaa tietoa suunnittelun ja louhinnan tarpeisiin lähinnä suunniteltaessa työnaikaista lujitusta. Katkokartoituksen aikana kalliopinnat myös 3D-kuvataan. Kartoitus tehdään aina edellisen, jo lujitetun katkon puolelta. Systemaattisen, eli toisen vaiheen kartoituksen aikana kerätään suurin osa geologisesta aineistosta. Systemaattinen kartoitus tehdään katkoittain, heti katon lujittamisen jälkeen, ja kartoitus käsittää myös lattian. Kartoituksen jälkeen kaikki havainnot mitataan takymetrillä, jolloin havainnoille saadaan tarkka paikkatieto. Täydentävillä tutkimuksilla täydennetään aiemmista kartoitusvaiheista saatua tietoa mm. laatimalla yksityiskohtaiset kuvaukset havaituista deformaatiovyöhykelävistyksistä ja merkittävistä (mm. koko tunneliprofiilia leikkaavista) raoista. Myös petrologisten ja mineralogisten näytteiden otto suoritetaan tarvittaessa osana täydentäviä tutkimuksia.

ONKALOssa suoritettava geologinen kartoitus on kehittynyt nykyisen kaltaiseksi useiden muutosten ja kehitystarpeiden tuloksena. Nykyisellään se antaa laajan, mutta myös yksityiskohtaisen kuvan louhittujen tilojen geologiasta. Kehitystyö jatkuu ja siitä esimerkkinä raportin lopussa esitetyt muutamat kehitysehdotukset.

Avainsanat:

ONKALO, geologinen kartoitus, geotekninen kartoitus, kartoitusmenetelmät, katkokartoitus, systemaattinen kartoitus, täydentävät tutkimukset, kehittämistarpeet.

Tiedosto(t):

Geological and Geotechnical Mapping Procedures in use in the ONKALO (pdf) (4.8 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: