Tietopankki

POSIVA-raportti 2016-14

Takaisin

Nimi:

Outcome of Geological Mapping and Prediction/Outcome Studies of ONKALO

Raportin kirjoittaja:

Nordbäck, N., Engström, J.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

124

ISBN:

978-951-652-248-0

Tiivistelmä:

ONKALO on rakennettu osana suunnitelmia rakentaa käytetyn ydinpolttoaineen loppu­sijoitus­laitos Olkiluotoon. Ennen louhintaa on kalliosta kerätty tietoa pilotti-, tunnustelu- ja tutkimus rei­kien sekä pintatutkimusten avulla. Tämän aineiston avulla on valmistettu malleja ja ennusteita.

ONKALO on kartoitettu ja kuvattu yhteensä 1 169 eri jaksona, joista on tehty yhteensä 55 976 rakenteellista havaintoa. Tämän lisäksi kolmesta kuilusta on tehty linjakartoitukset. Kallioperä koos­tuu pääasiassa hyvin vaihtelevasta migmatiittisesta kivestä. ONKALO:n vallitseva kivilaji on suonigneissi, mutta diateksiittistä gneissiä ja pegmatiittista graniittia esiintyy myös sään­nöl­lisesti. Liuskeisuus kaatuu pääpiirteisesti kohtalaisen jyrkästi kaakkoon, mutta vaihtelee idän ja eteläkaakon välillä. Vaihtelut voivat olla joko vaiheittaisia tai vyöhykemäisiä. Mitatut poimu­akselit ovat pääasiassa loivasti kaatuvia ja lounas-koillissuuntaisia tai pohjoisluode-etelä­kaak­koissuuntaisia. Kaiken kaikkiaan tutkittiin 54 908 rakoa. Paaluvälillä 0-3116 m tut­kittiin kaikki havaitut raot, kun taas paalulta 3116 m eteenpäin tutkittiin ainoastaan ≥ 25 cm mittaiset raot. Mitattujen rakosuuntausten perusteella voidaan erottaa kaksi vallitsevaa rakosuuntaa ja kolme muuta rakosuuntaa. Yhteensä 333 koko tunneliprofiilin leikkaavaa tai ≥ 20 metriä pitkää rakoa on kartoitettu. Haarniskapinta ja ≥ 2 mm paksut rakotäytteet ovat tyypillisimpiä ominaisuuksia halkaisijaltaan yli 50 metrisille raoille. Tunnelista kartoitettiin myös 99 deformaatio­vyöhykeleikkausta, joista 74 ovat hauraita vyöhykkeitä ja 25 korkean asteen duktiilia vyöhykettä.

Tunnelin kartoitusaineisto on osoittautunut erityisen tärkeäksi geologisen tiedon lähteeksi, koska se mahdollistaa suhteellisen laajamittaisia ja kolmiulotteisia havaintoja verrattuna paljastumiin, jotka ovat koon osalta rajoitettuja ja kaksiulotteiset, sekä enemmän tai vähemmän yksiulotteisiin ja suuntaukseltaan voimakkaasti puolueellisiin kairareikiin. Aikarajoitteista, suurista kartoi­tusalueista sekä muista rajoittavista tekijöistä johtuen tunnelikartoitusten tarkkuus on kuitenkin yleensä heikompi verrattuna kairareikiin.

Vertailemalle ennusteita tunnelin geologisten kartoitusten tuloksiin niin kutsutuissa ennus­te/toteuma tutkimuksissa on voitu testata mallinnusmenetelmien kyky ennustaa ja tunnistaa tar­vit­tavat kehitystarpeet. Paikkamallin kokoluokka on osoittautunut tehokkaaksi ennustettaessa kallioperän suuria piirteitä, mutta riittämättömäksi pienempien piirteiden ennustamiseen. Kallion soveltuvuusluokittelun tarpeista johtuen, ennustukset on korvattu pienen mittakaavan mallin­nuksilla.

Avainsanat:

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus, Olkiluoto, ONKALO:n ajotunneli, geologinen ja geotekninen kartoitus, mallinnus, toteuma, ennuste.

Tiedosto(t):

Outcome of Geological Mapping and Prediction/Outcome Studies of ONKALO (pdf) (17.2 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: