Tietopankki

POSIVA-raportti 2017-2

Takaisin

Nimi:

Safety Case Plan for the Operating Licence Application

Raportin kirjoittaja:

Posiva Oy

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

152

ISBN:

ISBN 978-951-652-266-4

Tiivistelmä:

Posiva Oy valmistautuu hakemaan käyttölupaa Olkiluotoon rakennettavalle ydinjätteen geologiselle loppusijoituslaitokselle. Käyttöluvan tueksi laaditaan turvallisuusperustelu, jonka suunnitelma esitetään tässä raportissa. Tässä yhteydessä turvallisuusperustelulla tarkoitetaan todisteiden, analyysien ja perustelujen yhteenvetoa, jonka avulla perustellaan loppusijoituksen turvallisuus ja turvallisuudesta tehtyjen arvioiden luotettavuus. Suunnitelma perustuu rakentamislupahakemuksen tueksi laaditusta turvallisuusperustelusta (TURVA-2012) saatuihin kokemuksiin, Säteilyturvakeskukselta (STUK) saatuun palautteeseen, voimassa oleviin viranomaismääräyksiin ja ‑ohjeisiin sekä kansainväliseen ohjeistukseen loppusijoituslaitoksen pitkäaikaisturvallisuuden arvioinnista.

Loppusijoituslaitokseen kuuluvat käytetyn ydinpolttoaineen (KPA) loppusijoitustilat sekä kapselointilaitoksen käyttö- ja käytöstäpoistojätteelle tarkoitettu matala- ja keskiaktiivisen jätteen (LILW) loppusijoitustila. Turvallisuusperustelussa käytettävä KPA-loppusijoitusratkaisu on KBS-3V, jossa käytettyä ydinpolttoainetta sisältävät kapselit sijoitetaan pystysuoriin loppusijoitusreikiin ja ympäröidään bentoniittipuskurilla. LILW-loppusijoitustila, joka sijoitetaan keskisyvyyteen, perustuu teknisten vapautumisesteiden (betonikaukalo ja kivimurske) ja luonnollisen vapautumisesteen (kallioperä) muodostamaan järjestelmään.

Turvallisuusperustelu on raporttikokonaisuus, joka koostuu kahdeksasta pääraportista ja täydentävistä taustaraporteista. Pääraportit ovat: Design Basis (Suunnitteluperusteet), Initial State (Alkutila), Low and Intermediate Level Waste Repository Assessment (LILW-RA) (Matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustilan toimintakykyanalyysi), Performance Assessment and Formulation of Scenarios (PAFOS) (Toimintakykyanalyysi ja skenaarioiden muodostaminen), Analysis of Releases (Päästöanalyysi), Models and Data (Mallit ja lähtötiedot), Complementary Considerations (Täydentävät tarkastelut) ja Synthesis (Synteesi). LILW-RA-raportti on otettu mukaan samaan turvallisuusperusteluun STUK:ilta saadun palautteen perusteella. Sen mukaan turvallisuusperusteluun on sisällytettävä sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustila että käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilat. Myös pintaympäristö on loppusijoitusjärjestelmän osa. Pintaympäristöä arvioidaan  turvallisuusperustelun metodologian mukaisesti ja arviointi on sisällytetty raporttien PAFOS, Analysis of Releases ja Models and Data laajuuteen. Raportti Analysis of Releases sisältää PAFOS- ja LILW-RA-raporteista saatavien radionuklidien vapautumisskenaarioiden ja niiden säteilyvaikutusten analyysin. Synthesis-raportissa esitetään kootusti perustelut Posivan käsitykselle loppusijoitusjärjestelmän kehityskuluista, arvio viranomaismääräysten täyttymisestä sekä arvio Olkiluotoon rakennettavan käytetyn polttoaineen geologisen loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden ja turvallisuusarvionnin luotettavuudesta.

Suunnitelman painopiste on turvallisuusperustelun metodologiassa, turvallisuusperustelun rakenteessa, sen tärkeimmissä piirteissä ja pääasiallisissa toiminnoissa, kuten skenaarioiden muodostamisessa ja epävarmuuksien arvioinnissa. Raportissa esitetään myös turvallisuusperustelutyön laadunhallinta.

Avainsanat:

Turvallisuusperustelu, geologinen loppusijoitus, käytetty ydinpolttoaine, matala- ja keskiaktiivinen jäte, turvallisuusarviointi, skenaariot

Tiedosto(t):

Safety Case Plan for the Operating Licence Application (pdf) (3 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: