Tietopankki

Työraportti 2016-61

Takaisin

Nimi:

Monitoring Hydraulic Conductivity with HTU in Drillholes OL-KR31 and -KR32 during the Year 2015

Raportin kirjoittaja:

Hurmerinta, E.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

816

Tiivistelmä:

Heinäkuussa 2004 Posiva alkoi rakentaa maanalaista tutkimustilaa ONKALOa Olkiluotoon. ONKALOn ja myöhemmin ydinjätteen loppusijoitustilojen rakentaminen vaikuttaa ympäröivään kalliotilavuuteen, pohjaveden virtauksiin ja ympäristöön. Joulukuussa 2003 kuvattiin Olkiluodon monitorointiohjelma (OMO) ONKALOn rakentamisen ja käytön ajalle (Posiva 2003). Päivitetty monitorointiohjelma otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa (Posiva 2012). Päivitetty ohjelma on voimassa loppu­sijoitustoiminnan aloittamiseen asti. Ohjelma koostuu eri tieteenalojen erilaisista monitorointimenetelmistä. HTU-mittaukset ovat osa hydrogeologian monitorointi­ohjelmaa, johon kuuluvat vedenjohtavuusmittaukset ONKALOn lähellä sijaitsevissa kairarei'issä.

Ennen ONKALOn rakentamisen aloittamista ja rakentamisen alkuvaiheessa tehdyt tutkimukset muodostavat pohjatason, johon louhinnan edistyessä myöhempiä tuloksia voidaan verrata. Mittausohjelma, johon kuuluivat valitut osuudet rei’istä OL-KR8, OL-KR28 ja OL-KR31, toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2005 ja toistettiin vuosina 2006 ja 2007. Vuoden 2008 ohjelmaan kuului näistä OL-KR31 jatkokairattuine osuuksineen ja uutena reikänä OL-KR32. OL-KR31 ja -KR32 mitattiin vuosittain aina vuoteen 2012 asti. Tämän jälkeen HTU-mittaukset muuttuivat joka toinen vuosi tehtäviksi, mutta vuoden 2014 mittaukset siirtyivät vuodelle 2015, jolloin reiät OL-KR31 ja OL-KR32 mitattiin.

Vuoden 2015 mittaukset tehtiin kak­sois­tulppa- ja vakiopai­nemenetelmällä käyttäen 2 m tulppaväliä ja 200 kPa yli­painetta. Injektio kesti taval­lises­ti 20 minuuttia ja paineenlasku­vai­he 10 minuuttia, mutta ajat vaihteli­vat tilanteen mukaan. Mikäli testin aikana ilmeni, että vedenjohtavuus alittaa mittausalueen alarajan, sitä lyhennettiin huomattavasti. Pai­neen annettiin tasoittua luonnolliseen tasoonsa ennen injektiota noin viiden minuutin ajan. Samoin injektiota jatkettiin tarpeen mukaan stationääritilan saavuttamiseksi tai sen aikatauluun sopiessa. Vedenjohtavuudet tulkittiin välit­tömästi käyttäen kahta transientti- (Horner ja 1/Q) ja yhtä statio­nääritilan (Moye) tulkintaa. Mittauksia tehtiin vuonna 2015 yhteensä 238 kpl kahdessa reiässä, kattaen kaikkiaan 475.4 m:iä mitattua kairanreikää.

Mittauksissa käytettiin Posivan omistamaa HTU-laitteistoa (Hydraulic Testing Unit) ja mittaukset suoritti Pöyry Finland Oy.

Avainsanat:

HTU, vedenjohtavuus, vakiopainekoe, vesimenekkikoe.

Tiedosto(t):

Monitoring Hydraulic Conductivity with HTU in Drillholes OL-KR31 and -KR32 during the Year 2015 (pdf) (7.4 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: