Tietopankki

Työraportti 2016-50

Takaisin

Nimi:

Studies on the Aquatic Environment at Olkiluoto and Reference Area: 2. Reference Lakes in 2011–2012

Raportin kirjoittaja:

Kangasniemi, V., Ikonen, A., T., K., Mustonen, J.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

594

Tiivistelmä:

Tässä työraportissa esitetään Posivan vuosina 2011–2012 Koskeljärvellä, Lutanjärvellä, Poosjärvellä, Kivijärvellä ja Lampinjärvellä toteuttamien järvitutkimusten menetelmät ja tulokset. Nämä tutkimusten kohteina olleet niin sanotut referenssijärvet on valittu edustamaan järviä, joiden oletetaan muodostuvan Olkiluotoon tulevaisuudessa jääkauden jälkeisen maannousun seurauksena. Tutkimusten tarkoituksena oli täydentää vuonna 2010 aloitettua järvitutkimuskampanjaa Olkiluodossa toteutettavan ydinjätteen loppusijoituksen turvallisuusperustelun kannalta olennaisten järviekosysteemien tuntemuksen ja mallinnuksen lähtötietojen parantamiseksi. Tutkituilta järviltä kerättiin näytteiksi pintavettä, sedimenttiä, vesikasveja ja kaloja biomassa-arvioita ja dimensiomäärityksiä sekä alkuaineanalyysejä varten. Edellä mainituista tuloksista laskettiin edelleen arviot sedimentin jakautumiskertoimille ja eliöiden siirtokertoimille.

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida vesiympäristössä olevien kasvien ja eläinten pinta-alakohtaisen biomassan jakautumia ja määrittää kasvi- ja eläinlajien mittoja sekä kasvilajien tiheyksiä ja peittävyyksiä. Toisena tavoitteena oli arvioida luonnossa esiintyvien alkuaineiden siirtymistä vedestä vesikasveihin ja -eläimiin ja pidättymistä sedimentteihin. Näitä alkuainekohtaisia tuloksia ajatellaan käytettäväksi turvallisuus­perustelussa niiden pitkäikäisten radioisotooppien vastineena. Tässä raportissa esitetään kuitenkin vain kenttätöiden, laboratoriotutkimusten ja joidenkin laskennallisten parametrien menetelmät ja tulokset. Niiden laajempi arviointi ja jatkosoveltaminen tehdään erikseen.

Edellä mainitun lisäksi tässä raportissa esitettävä aineisto laajentaa ja täydentää aiemmin neljännessä suurten eurooppalaisten järvien symposiumissa (ELLS) elokuussa 2015 Joensuussa esitettyjä Säkylän Pyhäjärven täplärapututkimuksen tuloksia. Raportissa esitetään myös aiempiin vuoden 2010 järvitutkimuksiin liittyviä rapor­toimattomia ja korjattuja tuloksia sekä vuonna 2012 Säkylän Pyhäjärvellä toteutetun sedimenttitutkimuksen tulokset. Raporttiin sisältyy myös syksyllä 2012 suoritetun myöhempiä järvi- ja jokitutkimuksia valmistelevan maastokatselmuksen tulosten esittely. Kaiken kaikkiaan tämän raportin tulokset parantavat olennaisesti Olkiluodossa tapahtuvan ydinjätteen loppusijoituksen paikkakohtaisia biosfääriarviointeja varten kerättyä tietokantaa.

Avainsanat:

Vedenlaatu; pintasedimentti; vesikasvit; kalat; täplärapu; pohjaeläimet; biomassa; mittasuhteet; alkuainepitoisuus; siirtokerroin; jakaantumiskerroin (Kd); biosfääriarviointi; turvallisuusperustelu.

Tiedosto(t):

Studies on the Aquatic Environment at Olkiluoto and Reference Area: 2. Reference Lakes in 2011–2012 (pdf) (36.4 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: