Etusivu  /  Media  /  Sanasto

Sanasto

A

Ajotunneli: Maanpinnalta loppusijoitussyvyydelle kallioperässä kaltevuudella 1:10 kulkeva vinoajotie (ramppi). (engl. vehicle access tunnel)

Asemointi: Layoutin sovittamista rakennuspaikkaan ja sitä varten tehtävän layoutin muokkaamista. Asemointi ja layout-suunnittelu liittyvät läheisesti yhteen, eikä niiden erottaminen ole aina mahdollista. (engl. layout adaptation)

B

BWR: Kiehutusvesireaktori. Reaktorityyppi, jossa primäärijäähdyte kiehuu reaktorissa ja energia siirtyy höyryn mukana reaktorista suoraan turpiiniin. Olkiluodon voimalaitoksen reaktorit Olkiluoto 1 (OL1) ja Olkiluoto 2 (OL2) ovat BWR-tyyppiä. (engl. Boiling Water Reactor)

Bentoniitti: Luonnosta löytyvä paisuvahilainen savilaji, joka on syntynyt vulkaanisen tuhkan muuntumistuloksena. Bentoniittisaven erityisominaisuutena on sen paisuminen kostumisen (vettymisen) seurauksena. (engl. bentonite)

D

Dekontaminointi: Esineen, materiaalin tai henkilöstön osittainen tai täydellinen puhdistaminen radioaktiivisista aineista tarkoituksen mukaisella fysikaalisella, kemiallisella tai biologisella prosessilla. (engl. de-contamination)

E

EPR: Painevesireaktori. Olkiluoto 3 (OL3) -ydinvoimalaitoksen tyyppi. (engl. European Pressurized water Reactor, EPR)

F

FSAR: Lopullinen turvallisuusselosteasiakirja käyttölupahakemuksen liitteeksi. Ks. myös PSAR. (engl. Final Safety Analysis Report, FSAR)

H

Hydrogeokemiallinen malli: Olkiluodon pohjaveden kemiallisten ominaisuuksien ja niihin vaikuttavien prosessien mallinnettu kuvaus. (engl. hydrogeochemical model)

Hydrologinen malli: Olkiluodon pohjaveden fysikaalisten ominaisuuksien ja olosuhteiden sekä virtauksen mallinnettu kuvaus. (engl. hydrological model)

J

Jälkilämpö: Reaktorin sammuttamisen jälkeen jäljelle jäävä radioaktiivisuuden aiheuttama energian tuotto reaktorissa tai reaktorista poistetun käytetyn polttoaineen aiheuttama lämpöteho. Syynä jälkilämpöön on, että uraanipolttoaineeseen syntyneet halkeamistuotteet hajoavat edelleen ja vapauttavat energiaa. (engl. residual heat tai decay heat)

K

KBS-3: Ruotsissa kehitetty loppusijoitusperiaate, joka perustuu moniesteperiaatteeseen. KBS tulee sanoista Kärnbränslesäkerhet, numero 3 on loppusijoituskonseptin versionumero. (engl. KBS-3)

KBS-3V: Pystysijoitusratkaisu eli KBS-3-periaatteen mukainen loppusijoituskonsepti, jossa kapselit sijoitetaan kallioperään pystyasentoisiin loppusijoitusreikiin. V tulee sanasta vertical eli pysty(sijoitus). (engl. KBS-3V)

Keskiaktiivinen jäte: Ydinlaitoksen käytössä ja huollossa syntyvää jätettä. Keskiaktiivista jätettä (KAJ) ovat esim. prosessivesien puhdistuksessa käytetyt ioninvaihtohartsit. (engl. intermediate-level waste)

Konservatiivisuus: Vaikutusten arvioinnissa konservatiivisuus merkitsee haitallisten vaikutusten yliarviointia ja hyödyllisten vaikutusten aliarviointia. Konservatiivinen arvio on pessimistinen, varovainen. (engl. conservatism)

Kuljetussäiliö: Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksiin ja säilytykseen tarkoitettu säteilysuojattu erikoisvalmisteinen säiliö. Säteilysuojan lisäksi säiliö on kemiallinen, mekaaninen ja lämpötekninen suoja kuljetuksen, käsittelyn ja varastoinnin aikana. Voidaan käyttää myös termiä siirtosäiliö. (engl. transport cask)

Käsittelykammio: Kapselointilaitoksen huonetila, jossa käytetyt polttoaine-elementit nostetaan kuljetussäiliöstä, kuivataan ja asennetaan kapseliin. (engl. handling cell)

Käytöstäpoisto: Ydinlaitoksen elinkaaren viimeinen vaihe, jossa mm. aktivoituneet järjestelmät ja rakenteet poistetaan ja loppusijoitetaan, rakennukset puretaan ja alue maisemoidaan. (engl. decommissioning)

L

Loppusijoitusalue: Koko käytettävissä oleva loppusijoitukseen soveltuva tutkittu alue. (engl. final disposal area)

Loppusijoituskonsepti: Periaatteellinen luonnosratkaisu käytetyn ydinpolttoaineen pitkäaikaiseksi eristämiseksi geosfääristä ja biosfääristä. Esimerkiksi KBS-3V ja KBS-3H. (engl. final disposal concept)

Loppusijoituspaneeli: Yksittäinen, erikseen suljettavissa oleva loppusijoitustilan kokonaisuus, joka muodostuu loppusijoitustunneleista ja niitä yhdistävästä keskustunnelin osasta. (engl. final disposal panel)

Loppusijoitusratkaisu ts. loppusijoitusjärjestelmä: Loppusijoituskonseptin toteuttava järjestelmä, joka muodostuu teknisten järjestelmien ja luonnon järjestelmien yhdistelmästä. Turvallisuusperusteluun on sisällytettävä kuvaus loppusijoitusjärjestelmästä: radioaktiivisten aineiden määrät, jätepakkaukset, puskurimateriaalit, täyteaineet, eristys- ja sulkurakenteet, louhitut tilat, ympäröivän kallioperän geologiset, hydrogeologiset, hydrokemialliset, termiset ja kalliomekaaniset ominaisuudet sekä loppusijoituspaikan luonnonympäristö. (engl. final disposal system)

Loppusijoitustekniikka: Loppusijoitustekniikalla kehitetään loppusijoitusperiaatteen osa-alueita tavoitteena muuntaa loppusijoituskonsepti loppusijoitusjärjestelmäksi. Loppusijoitusjärjestelmäkokonaisuuden ja alijärjestelmien toimivuuteen tähtäävät tekniset ratkaisut. Tässä yhteydessä tekniikalla tarkoitetaan teknologiaa. (engl. disposal technology)

Loppusijoitustila: Jätepakkausten loppusijoitukseen tarkoitetut tilat, tarkoittaa loppusijoitustunneleita ja -reikiä. (engl. repository)

M

Matala-aktiivinen jäte: Ydinlaitoksen käytössä ja huollossa syntyvää jätettä. Matala-aktiivista jätettä (MAJ) ovat mm. käytetyt suojavarusteet ja prosessista poistetut laitteistot. (engl. low-level waste)

Moniesteperiaate: Loppusijoittamisen toteuttaminen siten, että radionuklidien on läpäistävä useita peräkkäisiä toisistaan riippumattomia esteitä ennen, kuin ne voivat päästä jätepakkauksesta tai sen osasta, kuten kapselista, elollisen luonnon piiriin (engl. multibarrier principle).

Monitorointi: Jatkuva tai säännöllinen geosfäärin ja biosfäärin radioaktiivisten tai muiden parametrien mittaus tai loppusijoitusjärjestelmän statuksen määrittäminen. (engl. monitoring)

O

ONKALO®: ONKALO® rakennettiin alun perin maanalaiseksi tutkimustilaksi. Nykyään ONKALOlla tarkoitetaan koko loppusijoituslaitoskokonaisuutta. ONKALO® on rekisteröity tavaramerkki.

P

PSAR: Alustava turvallisuusseloste. Asiakirja, joka sisältää tiedot laitoksen yleisistä suunnittelu- ja toteuttamisperiaatteista, järjestelmätasolle ulottuvan kuvauksen laitoksesta, turvallisuusanalyysit ja selvityksen ympäristövaikutuksista (engl. Preliminary Safety Analysis Report, PSAR).

PWR: Painevesireaktori. Kevytvesireaktorityyppi, jossa primäärijäähdyte pidetään korkeassa paineessa kiehumisen estämiseksi ja energian siirto tapahtuu veden mukana reaktorista erillisiin höyrystimiin. (engl. Pressurized water Reactor)

Paisuvahilainen savi: Luonnosta löytyvä savilaji, jonka erityisominaisuutena on sen paisuminen kostumisen (vettymisen) seurauksena, esimerkiksi bentoniitti. Paisuvahilaista savea on suunniteltu käytettäväksi puskurimateriaalina moniesteperiaatteessa kapselin ja kallioperän välissä sekä loppusijoitustilojen täyteaineen osana. (engl. swelling clay)

Palama: Ydinpolttoaineesta saatu teho uraanin massayksikköä kohti. Palaman yksikkönä käytetään yleensä megawattipäivää uraanikiloa kohti [MWd/kgU]. (engl. burn-up)

Pintakontaminaatio: Radioaktiivisen aineen esiintyminen esineiden tai rakenteiden pinnoilla. (engl. surface contamination)

Polttoaine-elementti: Polttoaine-elementti koostuu polttoainenipusta ja polttoainekanavasta. (engl. fuel assembly)

Polttoainekanava: Kotelo, joka on polttoainenipun ympärillä. (engl. fuel channel)

Polttoainenippu: Polttoainesauvoista koottu nippu, johon liittyvät ylä- ja alapäätykappaleet. (engl. fuel bundle)

Polttoainesauva: Kaasutiiviisti suljettu putki, jonka sisällä ovat uraanidioksidijauheesta sintraamalla valmistetut polttoainepelletti. (engl. fuel pin tai fuel rod)

R

Radioaktiivinen aine: Aine, jonka atomiytimet hajoavat itsestään ja lähettävät ionisovaa säteilyä. Termiä käytetään myös seoksesta, joka sisältää radioaktiivista ainetta. (engl. radioactive material)

Radionuklidi: Radioaktiivinen nuklidi, joka muuttuu itsestään toiseksi nuklidiksi lähettäen samalla ionisoivaa säteilyä. (engl. radionuclide)

S

SKB: Svensk Kärnbränslehantering AB. Ruotsin ydinjätehuollosta vastaava yhtiö. (engl. The Swedish Nuclear and Waste Manage-ment Company, SKB)

STUK: Säteilyturvakeskus. STUK on Suomessa turvallisuusviranomainen, joka asettaa säteilyn ja ydinenergian käytön turvallisuutta koskevia vaatimuksia ja valvoo niiden noudattamista. STUK tutkii säteilyä ja sen vaikutuksia, arvioi säteilyriskejä sekä valvoo elinympäristön säteilyturvallisuutta. (engl. STUK Radiation and Nuclear Safety Authority Finland)

Safeguards: Ydinmateriaalivalvonta. Valvontatoimet, jolla varmistetaan ydinmateriaalien pysyminen rauhanomaisessa käytössä (engl. safe-guards [of nuclear materials]).

Sievert, Sv: Ekvivalenttiannoksen ja efektiivisen annoksen yksikkö. Suure, jolla kuvataan ihmiseen kohdistuvan säteilyn (säteilyannoksen) tilastollisia haittavaikutuksia. Ekvivalenttiannos on absorboituneen annoksen ja säteilyn laatutekijän tulo. (engl. sievert, Sv)

Säteilyannos: Kehoon tai väliaineeseen absorboitunut säteilyenergia massayksikköä kohti, säteilyannoksella tarkoitetaan yleensä koko kehon efektiivistä annosta (engl. radiation dose)

T

Tekniset vapautumisesteet: Teknisiin vapautumisesteisiin luetaan kapselit, kapseleita ympäröivä bentoniittipuskuri sekä täytetyt tunnelit, kuilut, kairareiät ja muut sulkurakenteet, jotka rajoittavat radionuklidien kulkeutumista. (engl. engineered barrier system, EBS).

Turvallisuuskonsepti: Konseptuaalinen käsitys ja perustelut sille, millaisilla reunaehdoilla ja vaatimukset täyttävillä teknisillä ratkaisuilla loppusijoitus on turvallista. Posivan tapauksessa tarkoitetaan käsitystä siitä ja perusteluja sille, miten KBS-3-loppusijoituskonseptilla toteutettava loppusijoitus kiteisen kallioperän olosuhteissa on riittävän turvallinen. (engl. safety concept tai safety strategy)

Turvallisuusperustelu: Turvallisuusperustelulla tarkoitetaan kaikkea sitä teknistieteellistä aineistoa, analyysejä, havaintoja, kokeita, testejä ja muita todisteita, joilla perustellaan loppusijoituksen turvallisuus ja turvallisuudesta tehtyjen arvioiden luotettavuus. Posivan turvallisuusperusteluasiakirja kytketään alustavaan ja lopulliseen turvallisuusselosteeseen (PSAR ja FSAR) (engl. safety case).

Turvallisuustoiminto: Ensisijaisten vapautumisesteiden (kapseli, bentoniittipuskuri, loppusijoitustunnelin täyttö, kallioperä, sulkurakenteet) roolit turvallisessa loppusijoituksessa. (engl. safety function)

U

Uraani: Alkuaine, jonka järjestysluku on 92. Uraanin isotooppeja käytetään ydinreaktoreiden polttoaineena. Ydinpolttoaineessa merkittäviä ovat uraanin halkeavat isotoopit, mm. U-233, U-235 sekä stabiili U-238. U-235 ja U-238 esiintyvät luonnonuraanissa. (engl. uranium)

V

VVER-reaktori: Alkujaan neuvostoliittolainen (nykyään venäläinen) painevesireaktorityyppi. Loviisan voimalaitoksen reaktorit LO1 ja LO2 ovat VVER-tyyppiä. (engl. WWER-reactor)

Valvomaton alue: Ydinlaitoksen osana tai sen läheisyydessä sijaitseva alue tai rakennuksen osa, jonne kulkua ei tarvitse säteilysuojelullisista syistä valvoa lainkaan. Ko. alueella työskentely ei edellytä suojavarustusta tai henkilökohtaisen annosmittarin käyttöä. (engl. uncontrolled area from radiation control)

Valvonta-alue: Alue, jonne pääsyä valvotaan säteilysuojelullisista syistä ja jossa työskentelystä annetaan ohjeet. Valvonta-alueella työskentelevillä tulee olla mm. henkilökohtainen annosmittari, suojapuku ja laitoskengät tai jalkinesuojat. (engl. controlled area)

Vapautumiseste: Loppusijoitusjärjestelmän osa, jonka tarkoituksena on estää radionuklidien kulkeutuminen loppusijoitusjärjestelmässä. Vapautumiseste on moniesteperiaatteen mukaisen loppusijoituslaitoksen alijärjestelmä, kuten kapseli, puskuribentoniitti tai kallioperä. Vapautumisesteestä voidaan käyttää myös nimitystä päästöeste. Ks. myös kohta tekniset vapautumisesteet (engl. release barrier tai barrier).

Voimalaitosjäte: Ydinlaitoksen käytössä ja huollossa syntyvää matala- ja keskiaktiivista jätettä. (engl. operational waste)

Y

YVA: Ympäristövaikutusten arviointi. YVA-lain mukainen YVA-menettely on yksi osa YEL:n mukaiseen periaatepäätökseen liittyvää loppusijoituksen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten arviointia (engl. environmental impact assessment, EIA).

YVL-ohje: Säteilyturvakeskuksen julkaisema viranomaisohje, joissa kuvataan säteily- ja ydinturvallisuusvalvonnan vaatimustasoa. Ydinenergian käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset kuvataan YVL-ohjeissa. (engl. YVL-guide)

Ydinaine: Ydinenergian aikaansaamiseen soveltuvat erityiset halkeamiskelpoiset aineet ja lähtöaineet kuten uraani, torium ja plutonium, YEL 3 §, kohta 2. (engl. nuclear material [source material or special fissionable material])

Ydinjäte: Ydinjäte voi olla käytettyä ydinpolttoainetta, matala- tai keskiaktiivista jätettä tai muuta ydinainetta, jota ei nykymenetelmillä voida enää hyötykäyttää. (engl. nuclear waste)

Ydinjätelaitos: Ydinjätelaitoksella tarkoitetaan ydinlaitosta, jota käytetään käytetyn ydinpolttoaineen kapselointiin tai muun ydinjätteen käsittelyyn loppusijoitusta varten, sekä käytetyn ydinpolttoaineen tai muun ydinjätteen loppusijoituslaitosta. Posivalla tulee olemaan nykysuunnitelmien mukaan 2 ydinjätelaitosta. (engl. nuclear waste facility)

Ydinlaitos: Ydinlaitoksella tarkoitetaan ydinenergian aikaansaamiseen käytettäviä laitoksia, tutkimusreaktorit mukaan luettuina, ydinjätteiden laajamittaista loppusijoitusta toteuttavia laitoksia sekä ydinaineen ja ydinjätteen laajamittaiseen valmistamiseen, tuottamiseen, käyttämiseen, käsittelyyn tai varastointiin käytettäviä laitoksia (engl. nuclear facility)

Ydinmateriaali: Ydinaineet sekä muut aineet, laitteet, laitteistot, tietoaineistot ja sopimukset, joilla on merkitystä ydinaseiden leviämisen kannalta, YEL 2 § 1. momentin 5. kohta ja 2. momentin 1. kohta. (engl. nuclear material)