ISO 9001Avautuu uuteen välilehteen
Posivan laadunhallintajärjestelmälle on
myönnetty ISO 9001:2015 -sertifikaatti.

ISO 14001Avautuu uuteen välilehteen

Posivan ympäristöjärjestelmälle on
myönnetty ISO 14001:2015 -sertifikaatti.

ISO 45001Avautuu uuteen välilehteen
ISO 45001 -sertifikaatti (Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät)

Johtamisjärjestelmä

Posivan (Posiva Oy ja Posiva Solutions Oy) toiminta tähtää toimintapolitiikan mukaisesti käytetyn ydinpolttoaineen turvalliseen ja kustannustehokkaaseen loppusijoittamiseen yhtiön omistajien ja muiden tahojen vaatimusten mukaisesti. Posivassa sitoudutaan turvallisuuden, ympäristöasioiden hallinnan ja laadun jatkuvaan parantamiseen sekä siihen, että yhteiskunnan vaatimukset lakeja ja määräyksiä noudattaen täyttyvät. Toiminnan turvallisuuden hallinta on kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista.

Posivan johtamisjärjestelmä perustuu lainsäädäntöön, ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardeihin sekä yleisiin yritysturvallisuusjohtamisen periaatteisiin. Johtamisjärjestelmässä on huomioitu Säteilyturvakeskuksen ydinturvallisuusohjeet (YVL-ohjeet) ja kansainvälisen atomienergiajärjestön vaatimukset ja suositukset soveltuvin osin sekä Posivan toiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet ja painotukset.

Posivan johtamisjärjestelmän tavoitteena on varmistaa toiminnan vaatimustenmukaisuus, mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttaminen, tukea hyvää turvallisuuskulttuuria, hallita riskejä ja ennen kaikkea varmistaa turvallisuus- ja laatuvaatimusten täyttyminen. Johtamisjärjestelmä kattaa koko Posivan toiminnan mukaan lukien Posiva Oy:n tytäryhtiön Posiva Solutions Oy:n liiketoiminnan.

Johtamisjärjestelmän kehittämiseksi pidetään vuosittain sisäisiä auditointeja ja itsearviointeja, joiden avulla yrityksen toimintaa sekä johtamisjärjestelmän toimivuutta ja kehitystarpeita seurataan ja arvioidaan.

Posiva Oy:n ja Posiva Solutions Oy:n johtamisjärjestelmä on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardien mukaisesti. Johtamisjärjestelmän standardienmukaisuus varmistetaan sertifiointielimen tekemillä vuosittaisilla määräaikaisauditoinneilla.