Turvallisuuskulttuuri

Hyvä turvallisuuskulttuuri on keskeinen osa posivalaisten ydinalan ammattilaisuutta, joka koostuu ihmisten osaamisesta, asenteista sekä organisaation luomista hyvistä toimintamalleista ja niitä tukevasta ohjeistuksesta. Hyvän turvallisuuskulttuurin rakentaminen edellyttää jatkuvaa ja suunnitelmallista parantamista ja mittaamista.

Posiva on laatinut turvallisuuskulttuurinsa kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi toimenpideohjelman, jota tarkennetaan vuosittain keskeisillä kehitystoimenpiteillä turvallisuuden edistämiseksi jatkuvan parantamisen periaatteella. Olennaista turvallisuuskulttuurin kehittämiselle on siihen liittyvän osaamisen lisääminen sekä vaikuttaminen turvallisuusasenteisiin esimerkiksi koulutuksella. Turvallisuuskulttuurin tilan arvioinnin pohjana Posiva käyttää kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n 3-portaista asteikkoa.

Osana turvallisuuskulttuurin toimenpideohjelmaa Posiva toteuttaa joka kolmas vuosi turvallisuuskulttuurin itsearvioinnin sekä turvallisuuskulttuurikyselyn, jossa henkilöstö arvioi turvallisuuskulttuuria ennalta määritettyjen kriteereiden sekä omien kokemustensa perusteella. Viimeisimmän kyselyn mukaan turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin tilanne Posivassa on hyvä.

Posivan geologisen loppusijoitustoiminnan turvallisuus haasteineen poikkeaa merkittävästi ydinvoimalaitoksista ja tuo erityispiirteitä turvallisuuden hallintaan. Posivassa loppusijoituksen suunnitteluperusteina on ydin- ja säteilyturvallisuuskriteerien lisäksi käytetty arvioita erilaisista luonnossa tapahtuvista muutoksista mukaan lukien seuraavat jääkaudet aina miljoonaan vuoteen saakka. Turvallisuusperusteluissa on analysoitu, miten loppusijoitusratkaisu kestää esimerkiksi maanjäristyksiä tai mannerjään aiheuttamaa rasitusta. Loppusijoitustilojen rakentaminen 1 800 miljoonaa vuotta vanhaan kallioperään vaatii turvallisuuskriittisten toimintojen hallintaa, jotta kallioperän eheät vyöhykkeet säilyvät loppusijoitukseen sopivana. Posivan on myös varmistuttava siitä, että loppusijoituksen päätyttyä kallioperä on yhtä eheä kuin ennen louhinnan aloittamista.

Loppusijoituksen rakentaminen maan alle on työ- ja paloturvallisuuden näkökulmasta haastava tehtävä, minkä vuoksi henkilö- ja paloturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Posiva kannustaakin henkilöstöä ja Olkiluodossa toimivia yhteistyökumppaneita raportoimaan turvallisuuteen liittyvistä puutteista. Yhtiö pitää yllä matalaa kynnystä raportoida turvallisuuspoikkeamista, jolloin kaikki asianosaiset voivat osallistua turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Kaikkeen työhön sovelletaan PATA-periaatetta. Sen mukaisesti odottamattomissa tilanteissa pitää aina ensin Pysähtyä ja Ajatella ja vasta sitten Toimia sekä lopuksi Arvioida, menikö kaikki oikein.