Varat valmiina loppusijoitukseen

Posivan omistajat TVO ja Fortum ydinjätehuoltovastuullisina yhtiöinä keräävät loppusijoitukseen tarvittavat varat sähkön hinnassa ja rahastoivat ne tulevaa käyttöä varten. Näin yhteiskunnalla on taloudellinen takuu siitä, että ydinjätehuolto mukaan lukien loppusijoitus pystytään hoitamaan kaikissa olosuhteissa.

Ydinenergialain mukaisesti valtion ydinjätehuoltorahasto perustettiin vuonna 1988 valtion talousarvion ulkopuoliseksi rahastoksi, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) alaisuudessa. Sen tehtävänä on kerätä, säilyttää ja turvaavasti sijoittaa ne varat, jotka tulevaisuudessa tarvitaan ydinjätteistä huolehtimiseen.

Rahaston pääoma muodostuu ydinjätehuoltovelvollisten vuosittaisista maksuista ja rahaston tuotosta. Ministeriö ratkaisee vuosittain ydinjätehuoltovelvollisten toimittamien selvitysten pohjalta kustannusvastuun nykyhintatasossa. Kerättyjen varojen yhteismäärän täytyy jokaisena tarkasteluhetkenä vastata vielä tekemättömien ydinjätehuoltotoimenpiteiden kustannuksia.

Rahastoon kerättäviin ydinjätehuoltokustannuksiin kuuluvat myös tutkimus- ja kehitystoiminnan kustannukset sekä viranomaisvalvonnan ja hallinnon kustannukset.

Ydinjätteen ja käytetyn polttoaineen loppusijoituksen kustannukset kerätään ydinsähkön hinnassa TVO:n ja Fortumin omistajilta ja rahastoidaan tulevaa käyttöä varten valtion ydinjätehuoltorahastoon. Rahaston varoilla huolehditaan Suomessa kertyneiden ydinjätteiden loppusijoituksesta.