Ympäristövastuullinen ratkaisu

Posiva on ottamassa ensimmäisenä maailmassa käyttöön turvallisen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisun.

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta on arvioitu myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä. Posivalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska loppusijoitusratkaisu on osa vähäpäästöisen ydinvoiman elinkaarta. Ympäristövastuu loppusijoituksesta on myös taloudellisesti kestävällä pohjalla, sillä Suomessa ydinvoimayhtiöt vastaavat ydinjätehuollon kustannuksista ja varat siihen kerätään valtion ydinjätehuoltorahastoon.

Posivan ympäristöjärjestelmälle on myönnetty ISO 14001:2015-sertifikaatti. Posiva on sitoutunut myös energiatehokkuussopimukseen, joka merkitsee vastuullista ja tehokasta energiankäyttöä ilmastonmuutosta aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Posivassa tunnetaan tarkoin toiminnan ympäristövaikutukset. Riskejä ennaltaehkäistään, jotta ympäristövahingoilta vältyttäisiin kokonaan eikä loppusijoitustiloihin kulkeutuisi ihmisen mukana kallioperään kuulumattomia kemikaaleja tai orgaanisia aineita.

Olkiluodon saarella on tehty ympäristötutkimuksia 1970-luvulta alkaen, jo vuosia ennen sähköntuotannon käynnistymistä. Alkuvuosien perustilatutkimukset ovat luoneet pohjan ympäristön säteilyvalvonnan ja vesistövaikutusten ympäristötarkkailuohjelmille. Olkiluodon saari on yksi Suomen tutkituimpia alueita ja sen monimuotoinen luonto tunnetaan tarkoin. Saarella on esimerkiksi neljä luonnonsuojelualuetta, jotka ovat luonnoltaan vaihtelevia. Posivan toimintaa lähellä sijaitseva Liiklankarin luonnonsuojelualue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Liiklankari sisältyy myös Natura 2000-verkostoon kuuluvaan Rauman saariston alueeseen.

Olkiluodon saaren pinta-ala on noin 900 hehtaaria, josta ydinvoimaa ja loppusijoitusta varten rakennettu alue on noin 170 hehtaaria. Olkiluoto 3 -laitosyksikön kaupallisen tuotannon käynnistyttyä 2023, noin 30 prosenttia Suomen sähköstä tuotetaan Olkiluodossa. Energiantuotannon ja käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen keskittäminen pienelle alueelle minimoi ympäristövaikutukset ja mahdollistaa luonnontilaisten alueiden säilyttämisen muualla. Tuotettuun energiamäärään nähden jätteiden määrä on vähäinen ja tilantarve pieni.

Loppusijoitustilojen rakentamiseksi Olkiluodon kallioperää on louhittu noin puoli miljoonaa kiintokuutiometriä vuoteen 2020 mennessä. Suurin osa kalliolouheesta on hyödynnetty rakentamiseen Olkiluodon saarella ja sen lähialueilla. Kaikessa loppusijoituksen valmistelussa, kuten menetelmien tutkimuksissa ja tilojen rakentamisessa, pyritään minimoimaan vaikutukset ympäröivään luontoon. TVO-konserni järjestää uusille työntekijöilleen perehdytyskoulutuksia, joissa tuodaan esille myös ympäristövastuuseen liittyvät tekijät.

Yhdyskuntajätteiden osalta TVO-konserni on sitoutunut vähentämään jätteitä ja edistämään kiertotaloutta. Kaatopaikkajätettä Posivan toiminnassa ei synny tänä päivänä lainkaan, vaan kaikki yhdyskuntajäte hyödynnetään materiaalina tai toimitetaan energiakäyttöön.